Sarajevo - Prvomajsko putovanje

                             

 

Sarajevo - Prvomajsko putovanje

             5 dana – polazak 29.04.2021., povratak 03.05.2021.

 

 

 

 

 

 

 Višegrad - Sarajevo - Vrelo Bosne - Blagaj - Mostar

 

 

Program putovanja:

 

DAN 1. četvrtak Niš-Kruševac-Višegrad
Polazak iz Niša oko 23h. Putovanje, preko Kruševca, Užica i Mokre Gore do Višegrada. Uz usputne pauze po
potrebi i zbog graničnih formalnosti.

DAN 2. petak Višegrad-Sarajevo
Dolazak u Višegrad u ranim prepodnevnim satima. Pauza u Višegradu za obilazak starog mosta, čuvene
“Ćuprije na Drini“ i spomenika Ivi Andriću, šetnja do Andrić grada, koji su izgradili Emir Kusturica i Vlada
Republike Srpske u čast Nobelovca pauza za slikanje, doručak, kafu, kupovinu suvenira. Fakultativno
vožnja brodićem po Drini. Nastavak puta ka Sarajevu. Dolazak u Sarajevo u popodnevnim satima.
Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne, spomenik prirode koji se prostire na čak 603 hektara u podnožju
planine Igman. Poznata turistička atrakcija I omiljeno izletište za lokalne posetioce, sastoji se od više malih
ostrvaca povezanih mostovima, Noćenje.

DAN 3. subota Blagaj - Mostar
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak za Blagaj i Mostar. Polazak ka Mostaru. Dolazak u
Blagaj koji se nalazi na smo par kilometara od Mostara i na kratko uživanje na izvorištu Bune, najvećem
kraškom izvor u Evrop. Nastavak puta i dolazak u grad na Neretvi obilazak građevina koje datiraju iz turskog
doba: Stari most, kujundžiluk, spomenik Aleksi Šantiću... Stari most je obnovljen početkom 21. Veka, a po
uzoru na most koji je tu bio iz osmanlijskog perioda, Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj
strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama gde ćemo napraviti pauzu za kafu i šoping.
Povratak u Sarajevo. Moguć fakultativni odlazak na večeru u neki nacionalni restoran. Noćenje.

DAN 4. nedelja Sarajevo
Doručak. Napuštanje hotela. Obilazak Sarajeva uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Grbavica,
Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica,
Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme. U
popodnevim satima oko 17h polazak za Srbiju.

DAN 5. ponedeljak Kruševac - Niš
Dolazak u Niš u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMA ZA POLASKE IZ NIŠA: 75€

CENA ARANŽMANA ZA POLAZAKE IZ BEOGRADA: 85€

 

 

 

ARANŽMANA OBUHVATA:

 

 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni ili švedski sto) u hotelima sa 3* u Sarajevu (1/2 i 1/3 i 1/4 sobama,
TWC),
 Prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusima (AC, TV), usluge vodiča i pratioca grupe, razgledanja po
programu.
 Usluge pratioca grupe
 Organizacija puta

ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 

 ulaznice za lokalitete i muzeje,
 obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje,
 individualni i ekstra hotelski troškovi.
 voţnja brodićem po Drini u Višegradu – 5 €
 izlet Blagaj i Mostar - 15€
 izlet Vrelo Bosne – 5€
 večera u nacionalnom restoranu u Sarajevu – 12€

USLOVI PLAĆANJA: PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE
Odloţeno plaćanje: prilikom rezervacije uplata od 30%, ostatak aranžmana se raspoređuje u 3 mesečne rate (april
2021 – maj 2021)

Opis i lokacija hotela:
Smeštaj je u Sarajevu u gradu u hotelima sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc.
Usluga noćenje sa doručkom

Doplate: za 1/1 sobu: 80 % od cene aranžmana

NAPOMENA: za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, i način plaćanja se definiše Ugovorom
o putovanju. Za način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova graĎana ili adm.
zabrane na platu je 5 radnih dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija
organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike
preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji i važe na originalnom obrascu organizatora.
Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleĎini imati generalije izdavaoca čekova ( b.r.l.k.,
adresa,tel.).

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki
hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan
od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u
agenciji.
 Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru
smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je
zastupljena internacionalna kuhinja
 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog
ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog
objekta
 Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i

promena oko dostupnosti

OPŠTA NAPOMENA

 Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 Kod autobuskih aranžmana predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim
stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine
trajanja obilazaka, termina polazaka...)
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja
istaknut u prostorijama agencije
 Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na
granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak..)
 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja

 Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili
tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana
sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs,
ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku
ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje
nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda.
Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i
osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju.
Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik
potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno
osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora
sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju
putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi
nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po
osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza
putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o
turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B)
naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza
Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora
o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o
turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića
Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.
Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne
asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke
a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka
osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA,
Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne
sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim
uslovima YUTE.)

 

 

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici
dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrĎuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen
na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže
putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours Plus, licenca OTP 489/2020 kategorija A 10 koja važi od 15.12.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizator putovanja licenca OTP 12/2016 od 04.02.2016.god. ovlašćeni subagent Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja